Vučić : Sve nam je đabe ako nema ljudi

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Go down

Re: Vučić : Sve nam je đabe ako nema ljudi

Post by RayMabus on 15/2/2018, 19:42

@RayMabus wrote:Privatnik u Hrvatskoj koji zaposli Kosovara a taj prešuti da ima i srpski pasoš pa onda pređe granicu sa njim jer s kosovskim nemože dakle to je ćin priznanja da mu je Srbija država mogao bi imati problema sa srpskom poreznom službom jer davajući srpski pasoš na granici osoba priznaje Srbiju kao svoju državu a prebivalište mu je na Kosovu
Bolje vam je da nezapošljavate Kosovare ako niste sigurni kako on ulazi u Hrvatsku jer ako to napravi sa srpskin pasošom vi kao firma imate pravni problem
avatar
RayMabus

Posts : 66597
2014-04-11


Back to top Go down

Re: Vučić : Sve nam je đabe ako nema ljudi

Post by Antijunak on 15/2/2018, 19:43

Vučiću pederu!


Last edited by Antijunak on 15/2/2018, 19:43; edited 1 time in total (Reason for editing : hvgjh,vj)
avatar
Antijunak

Posts : 997
2015-09-26


Back to top Go down

Re: Vučić : Sve nam je đabe ako nema ljudi

Post by Eroo on 15/2/2018, 20:01

Kroz 20.-ak godina će se Beogradom oriti:  Šumadija je srce Srbije. pirat
avatar
Eroo

Posts : 18235
2016-07-22


Back to top Go down

Re: Vučić : Sve nam je đabe ako nema ljudi

Post by kofein on 15/2/2018, 21:18

Kon­kurs Mi­ni­star­stva kul­tu­re i in­for­mi­sa­nja i vla­di­nog Sa­ve­ta za po­pu­la­ci­o­nu po­li­ti­ku, na ko­me je tre­ba­lo da bu­du iza­bra­ni slo­ga­ni za kam­pa­nju pod­sti­ca­nja ra­đa­nja u Sr­bi­ji, iza­zvao je neo­če­ki­va­no in­te­re­so­va­nje jav­no­sti, čak i mi­ni­sta­ra Vla­de Sr­bi­je na če­lu sa pre­mi­jer­kom Anom Br­na­bić. Na­kon što je iz Mi­ni­star­stva kul­tu­re sa­op­šte­no da za kam­pa­nju ni­je iza­bran ni je­dan pred­log, ali da se in­te­re­sant­nim uči­ni­lo šest slo­ga­na, me­đu ko­ji­ma i po­ru­ke „Lju­bav i be­ba – pr­vo što nam tre­ba”, „Ra­đaj – ne od­ga­đaj”, „Do­sta re­či, nek za­kme­či”, „Ma­ma – ne­ću sa­ma, ta­ta – ho­ću bra­ta”, oštro je re­a­go­va­la pot­pred­sed­ni­ca vla­de i pred­sed­ni­ca Ko­or­di­na­ci­o­nog te­la za rod­nu rav­no­prav­nost Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić,
avatar
kofein

Posts : 1706
2017-05-31


Back to top Go down

Re: Vučić : Sve nam je đabe ako nema ljudi

Post by michaellcmacha on 15/2/2018, 21:27

@kofein wrote:Kon­kurs Mi­ni­star­stva kul­tu­re i in­for­mi­sa­nja i vla­di­nog Sa­ve­ta za po­pu­la­ci­o­nu po­li­ti­ku, na ko­me je tre­ba­lo da bu­du iza­bra­ni slo­ga­ni za kam­pa­nju pod­sti­ca­nja ra­đa­nja u Sr­bi­ji, iza­zvao je neo­če­ki­va­no in­te­re­so­va­nje jav­no­sti, čak i mi­ni­sta­ra Vla­de Sr­bi­je na če­lu sa pre­mi­jer­kom Anom Br­na­bić. Na­kon što je iz Mi­ni­star­stva kul­tu­re sa­op­šte­no da za kam­pa­nju ni­je iza­bran ni je­dan pred­log, ali da se in­te­re­sant­nim uči­ni­lo šest slo­ga­na, me­đu ko­ji­ma i po­ru­ke „Lju­bav i be­ba – pr­vo što nam tre­ba”, „Ra­đaj – ne od­ga­đaj”, „Do­sta re­či, nek za­kme­či”, „Ma­ma – ne­ću sa­ma, ta­ta – ho­ću bra­ta”, oštro je re­a­go­va­la pot­pred­sed­ni­ca vla­de i pred­sed­ni­ca Ko­or­di­na­ci­o­nog te­la za rod­nu rav­no­prav­nost Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić,
znači premijer-ka je odvalio-la kad joj je to servirano... jebote pa gdje ćeš njoj o natalitetu... a ona gleda kako da najebe sve muško na muško a žensko na žensko....
avatar
michaellcmacha

Posts : 9753
2015-08-08


Back to top Go down

Re: Vučić : Sve nam je đabe ako nema ljudi

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum